• New title for a=>html, img=>alt
  • उदेश्यहरु

    -सदस्यहरुको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकासको लक्ष्य
    – उच्चस्तरको ब्यापार मैत्री वातावरण बनाउने
    -एक बर्ष भित्रैमा नेपालकै नमुना सहकारीको रुपमा बिकसीत गर्ने लक्ष्य